į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Produktai
Sausasis ledas

SAUSOJO LEDO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Paruoštas pagal reglamento 1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data: 2018.10.13

Peržiūrėta: 2018.10.13

 

 

 

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas

Prekinis pavadinimas: sausas ledas.

Tiekėjas: UAB Radusa, Pakalnės 4-6, LT-01112 Vilnius, Lietuva

2. Galimi pavojai

PAVOJAI ŽMONIŲ SVEIKATAI IR APLINKAI

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal direktyvą 67/548/EC.

 
3. Sudėtis / informacija apie komponentus

Kietas anglies dioksidas

CAS numeris: 124-38-9

EINECS numeris: 204-696-9

Molekulinė formulė: CO2

Molekulinė masė: 44.01


4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

ĮKVĖPUS

Garantuoti gryną orą. Jeigu būtina, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

PATEKUS ANT ODOS

Gali sukelti nušalimus. Pasikonsultuoti su gydytoju

PATEKUS Į AKIS

Gali sukelti nušalimus. Pasikonsultuoti su gydytoju

PRARIJUS

Gali sukelti nušalimus. Pasikonsultuoti su gydytoju


5. Priešgaisrinės priemonės

TINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS

CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė.

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Specialios apsaugos priemonės nėra būtinos.

 
6. Avarijų likvidavimo priemonės

ASMENINĖS APSAUGINĖS PRIEMONĖS

Vengti tiesioginio kontakto. Uždaroje patalpoje garantuoti pakankamą vėdinimą.

APLINKOS TARŠOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Nereikalingos jokios specialios priemonės. Leisti produktui išgaruoti.

 

7. Naudojimas ir sandėliavimas

NUORODOS SAUGIAM NAUDOJIMUI

Vengti tiesioginio kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpti garų.

SANDĖLIAVIMAS

Anglies dioksido garai sunkesni už orą ir gali susikaupti uždarose patalpose. Sandėliuoti tik gerai ventiliuojamose patalpose.

Nelaikyti sandariai uždarytame konteineryje, kad susidarę dujos galėtų pasišalinti.

Saugoti ne aukštesnėje nei -70°C temperatūtoje.

  
8. Poveikio prevencija/asmens apsauga

BENDROSIOS SAUGOS IR HIGIENOS PRIEMONĖS

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais

Vengti kontakto su akimis ir oda.

NUSTATYTOS RIBINĖS VERTĖS DARBO APLINKOS ORE - LIETUVA

TPRV: 18000 mg/m³, 10000 ppm

IPRV: 9000 mg/m³, 5000 ppm

Rankų apsauga: Pirštinės iš storos medžiagos.

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai.

 

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Išvaizda ir būsena: Kieta medžiaga

Virimo temperatūra: -78 ºC

Lydymosi temperatūra: -57 ºC

Pliūpsnio temperatūra: medžiaga nedegi

 

10. Stabilumas ir reaktingumas

STABILUMAS

Medžiaga stabili temperatūrose, žemesnėse už -78 ºC.

KENKSMINGI SKILIMO PRODUKTAI

Garuojant susidaro anglies dioksido dujos

SPONTATINĖ POLIMERIZACIJA

Spontaninė polimerizacija: Nevyksta


11. Toksikologinė informacija

Patekus ant odos, į akis arba prarijus galimi nušalimai.

 

12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų

 

13. Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas, naudojantis galiojančiais teisės aktais.

 

14. Informacija apie transportavimą

JT numeris: 1845

Pavojingumo klasė: 9

Pakavimo grupė: III

Tikrasis techninis pavadinimas: SAUSAS LEDAS

 

15. Informacija apie reglamentavimą

KLASIFIKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

Saugos frazės: 9. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal direktyvą 67/548/EC.

 

16. Kita informacija

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe bei aplinkos apsaugos aspektais. Čia pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos ar preparato savybių ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams. UAB "Radusa" nėra atsakinga už galimą žalą, gautą sandėliuojant, eksploatuojant ar kitaip kontaktuojant su aukščiau minėtais produktais.